Info

Lejebetingelser ved leje hos uaa.dk 
UAA.DK 25 944 944 [email protected] 

Det lejde udstyr.
Det lejde udstyr må kun anvendes af lejer (kontrahent 1). Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser. Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers lager. Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på samme adresse som lageradresse som ved afhentningen. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for hver påbegyndt lejedag. Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår. Eller skriftlig aftale med udlejer (kontrahent 2). 

Misligholdelse af lejeaftalen.
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr hos udlejer. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten. Lejer er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med enhver misligholdelse. I grove tilfælde kan lejer blive politi anmeldt. 

Forsikringsforhold og ansvar.
Lejer er i lejeperioden fuld ansvarlig for enhver skade på anlæg/udstyr, personer, materiale og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avance tab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for UAA.DK´s kontrol. Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes, og indtil det lejede er afleveret. Eller ved levering af anlægget på lejers adresse. Ved enhver skade forårsaget af lejer, betaler denne alle reparationsomkostninger. Lejer sørger selv for afhentning og tilbagelevering af det lejede udstyr, hvis ikke andet er aftalt. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde. Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende 100 procent, både for udlejer og lejer, ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr. 

De udlejede genstande.
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Udskiftede pærer og medleverede reserve pærer skal returneres. Manglende pærer debiteres til dagspris. Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Udstyret skal altid stå tørt og må ikke udsættes for væske. 

Honorar. 
Forfalder til kontant betaling ved afhentning eller før opstilling af anlæg. Afregning sker netto kontant eller mobil Pay direkte til UAA.DK’s repræsentant. Checks & kreditkort modtages ikke. Honorar forfalder til fuld betaling, uanset om lejeperioden afsluttes tidligere end det i kontrakten anførte tidspunkt. Der fremsendes kun faktura til senere betaling mod forudgående skriftlig aftale. Skal der fremsendes efterfølgende faktura uden forudgående aftale, tillægges der i den forbindelse et faktureringsgebyr på150 kr. Efter forudgående aftale kan honoraret overføres til vores bankkonto. UAA.DK skal senest modtage bankoverførslen af honoraret 4 dage før arrangementet. 

Strøm ved levering.
Arrangøren drager omsorg for, at der ved scenen/spillestedet eller indenfor 10 meter, findes et godkendt og ubelastet strømudtag, som specificeret på side 1. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør UAA.DK’s ansvarshavende hvorledes opstillingen kan ændres, således at opstillingen på bedst mulig vis udnytter den til rådighed værende strømmængde. UAA.DK er berettiget til at ændre opsætningen, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde at UAA.DK efter at have indfundet sig hindres i at opsætte anlægget som aftalt, er UAA.DK alligevel berettiget til fuldt honorar.

Lejebetingelser ved leje hos uaa.dk 
UAA.DK 25 944 944 [email protected] 

Anlægget.
Arrangøren anviser pladsen for opstilling af anlæg. Flytning af anlæg på dagen efter påbegyndt opstilling faktureres 800,00kr. med mindre andet er påført i aftalen. Arrangøren drager ligeledes ansvar for evt. lejde lokaler er informeret om beskrevet betingelser. Tilkaldes tekniker ved betjeningsfejl eller forgæves kørsel faktureres 800,00 kr. + 3,50kr. pr. kørt km. Samt efterfølgende timer 450,00 kr. pr påbegyndte time. Ved drift forstyrrelser skal UAA.DK straks kontaktes. (Tlf. 77 34 81 14) Ved unødvendig udkald eller forgæves kørsel, faktureres lejer 800,00 kr. + 3,50kr. pr. kørt km. 

Afbestilling.
Aftalen er bindende fra det øjeblik, hvor UAA.DK modtager den fra arrangøren i underskrevet stand. Annulleres aftalen af arrangøren betales 25 % til UAA.DK. Annulleres aftalen senere end 14 dage før arrangementet start, betaler arrangøren fuldt honorar (100 %), som er anført i kontrakten som kompensation til UAA.DK. Lige ledes hæfter UAA.DK over for arrangøren. Aflysning af arrangement skal ske skriftligt (pr. brev eller e-mail) til UAA.DK. Betaling er til forfald 8 dage efter aflysningsdato. 

Force majeure.
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog UAA.DK at træffe foranstaltninger der kan sikre optræden til aftalt tid, så vidt det er muligt, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler. 

Såfremt UAA.DK i alvorlig grad misligholder kontrakten, er denne erstatningspligtigt overfor arrangøren. UAA.DK’s erstatningsansvar er normalt begæret til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden. 

Depositum.
Depositum betales senest på leje dagen, og tilbage betales når det lejet udstyr er tjekket af UAA.DK, senest 5 hverdage efter leje dagen. Er det lejet udstyr ikke i samme stand som ved udleveringen, trækkes depositummet. Du skal oplyse dine bankoplysninger til UAA.DK via mail til – [email protected] For udbetaling af depositum. 

 

Alle angivne prise er ex. Moms.