Vejledning til transport af gasser

Privates transport af gasser bør overholde følgende sikkerhedsregler:
• Transporten bør ALDRIG foregå i lukkede, ikke ventilerede køretøjer.
• Transport af giftige eller ætsende gasser samt flydende gasser i beholdere er ikke tilladt, dog undtaget oxygen til medicinsk brug.
• De transporterede mængder skal begrænses til et absolut minimum i henhold til omstående bilag.

Følgende sikkerhedsregler gælder ved lastning:
 Trykflasker skal sikres, så de er fastspændt eller fastkilet under transporten.
 Trykflasker, der indeholder flydende, kondenseret gas, f.eks. F-gas eller carbondioxid (CO2), skal altid transporteres stående.
 Kontrollér, at ventilerne er fuldstændigt lukkede.
 Alle trykflasker skal være forsynet med beskyttelseshætte, dog kan trykflasker til medicinsk brug, mindre end 5 liter og forsynet med pin-index ventil, transporteres uden hætte.
 Transportér aldrig trykflasker med reduktionsventil eller andet udstyr påmonteret. Undtaget er dog udrustning for oxygenterapi.
 Kontrollér, at der ikke findes brændbart materiale, som f.eks. olie, benzin i reservedunk, klude eller beklædning med olie eller fedt i nærheden af trykflaskerne.

Følgende sikkerhedsregler gælder under selve transporten:
 Køretøjet bør være udstyret med en håndildslukker.
 En trailer, et åbent køretøj eller et ventileret køretøj bør så vidt muligt anvendes til transporten.
 Hvis trykflasker transporteres i førerkabinen eller i et køretøj med åben forbindelse mellem lastrum og førerkabine, skal mindst ét vindue være åbent, og/eller køretøjets blæser skal være på fuld kraft med friskluftindtag (cirkulering af intern luft er forbudt). Ventilation skal tillige sikres såfremt køretøjet standser eller parkeres. Forlad aldrig et parkeret køretøj med trykflasker, hvor vinduer og døre er lukkede.
 Såfremt trykflasker transporteres i bagagerummet, skal klappen holdes mindst 20 cm åbent, og bagagerumsklappen skal sikres.
 Såfremt trykflaskerne er udstyret med sprængplade, og denne udløses, skal køretøjet straks standses, og motoren slukkes. Køretøjet skal straks forlades, og ingen personer må opholde sig i nærheden.
 Rygning er forbudt, og mobiltelefoner skal være slukkede.
 Transportér flaskerne direkte til anvendelsesstedet, vælg den hurtigste vej, kør forsigtigt, tilpas hastigheden og undgå kraftige opbremsninger.
 Læs flaskerne af straks ved ankomst til anvendelsesstedet. Anvend aldrig gassen med flaskerne liggende i bilen

PCG anbefaler følgende maksimale mængder af gasser ved erhvervsmæssig transport:
Komprimerede ikke-brandfarlige gasser = 2 flasker à højst 20 liter (vandvolumen)
F-gas = 13 kg netto
Oxygen (5 liter) og acetylen (5 liter) = 1 enhed
Små trykflasker med medicinsk oxygen (op til 5 liter)  = 6 enheder
Transportabelt udstyr med flydende oxygen til oxygenterapi under transport = 1 enhed
Flydende oxygen i beholder til oxygenterapi i hjemmet = 1 enhed
Tøris. Hvis beholderen ikke er isoleret, begrænses mængden til mindre end 0,5 kg = 20 kg netto
Det anbefales at opbevare tørisen i dertil egne emballage og placere dette adskilt fra førerkabinen.

VIGTIGT:
 Kun én af ovennævnte ”linjer” må transporteres.
 Det er forbudt samtidigt at transportere trykflasker og kryogene produkter (flydende oxygen eller tøris). De eneste produkter, der må transporteres samtidigt, er transportabelt oxygenudstyr sammen med små trykflasker med medicinsk oxygen. Ved en sådan transport skal både den transportable udrustning og trykflaskerne fastgøres.
 Såfremt der måtte være tvivl, kontakt din leverandør
 Bemærk, at der ikke samtidigt må transporteres benzin i reservedunk

PCG er en teknisk brancheforening, hvis medlemmer er følgende danske producenter af komprimerede gasser:
AGA A/S
Air Liquide Danmark A/S
Strandmøllen A/S
Yara Praxair A/S
Indholdet i publikationer udgivet af PCG, er indhentet hos branchens tekniske sagkyndige, eksterne specialister eller
er oversat til dansk fra tilsvarende vejledninger udgivet af den europæiske sammenslutning af gasproducenter, EIGA.
PCG anbefaler branchens selskaber og øvrige brugere at følge disse vejledninger, men PCG påtager sig ikke et legalt
ansvar for evt. fejl, misforståelser eller manglende opdatering i henhold til gældende lovgivning. Derfor vil publikationer fra PCG normalt indeholde henvisning til relevante love og bekendtgørelser. På udgivelsestidspunktet er det tilstræbt, at publikationernes vejledninger ikke er i konflikt med gældende lovgivning, og alle publikationerne søges løbende opdateret efter behov